مطالب مرتبط با کلید واژه

سامانه آموزش عالینحوه اطلاع از وضعیت جایابی و معرفی نامه های ارسالی

مقدمه خدمات مربوط به جایابی دانش آموختگان بورسیه روی بستر سامانه آموزش عالی  (ساعا - HES)  ارائه می شود. در این بخش راهنمایی های لازم برای نحوه اطلاع از وضعیت معرفی نامه های جایابی صادرشده از سوی وزارت عتف به دانشگاه ...

تأیید عضویت اعضای هیئت علمی موسسات

مقدمه مؤسسه ها به منظور دریافت برخی خدمات وزارت عتف اعم از دریافت رشته تحصیلی، سهمیه دانشجو، سهمیه هیئت علمی و دیگر خدمات موردی که مرتبط با اعضای هیئت علمی مؤسسه است، باید قبل از هر اقدامی، اطلاعات ایشان را در ...