مطالب مرتبط با کلید واژه

سامانه آموزش عالیتأیید عضویت اعضای هیئت علمی موسسات

مقدمه مؤسسه ها به منظور دریافت برخی خدمات وزارت عتف اعم از دریافت رشته تحصیلی، سهمیه دانشجو، سهمیه هیئت علمی و دیگر خدمات موردی که مرتبط با اعضای هیئت علمی مؤسسه است، باید قبل از هر اقدامی، اطلاعات ایشان را در ...