مطالب مرتبط با کلید واژه

سامانه HES
تأیید عضویت اعضای هیئت علمی موسسات

مقدمه مؤسسه ها به منظور دریافت برخی خدمات وزارت عتف اعم از دریافت رشته تحصیلی، سهمیه دانشجو، سهمیه هیئت علمی و دیگر خدمات موردی که مرتبط با اعضای هیئت علمی مؤسسه است، باید قبل از هر اقدامی، اطلاعات ایشان را در ...