آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه اجرایی مواد (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوریمدیریت عملکرد
آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (Pdf)نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف
آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (Word)آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (Word)نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف
آیین نامه نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردینظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی
آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری (Pdf)نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف
آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری (Word)آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری (Word)نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف
آیین نامه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (Pdf)هیئت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی
آیین نامه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (Word)آیین نامه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (Word)هیئت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی
بخشنامه شرایط تأیید اعضای هیئت علمی، آموزشگران مهمان (مدرسان حق التدریس) و متقاضیان در حال جذب دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در سامانه آموزش عالی (ساعا- HES)نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی۲۳ آبان ۱۴۰۰
برگزاری کارگاه آموزشی سامانه HES در استان کرمانبرگزاری کارگاه آموزشی سامانه HES در استان کرمانکارگاه های آموزشی سامانه آموزش عالی HES۰۲ بهمن ۱۳۹۸
برگزاری کارگاه آموزشی سامانه HES ویژه کارشناسان مراکز و مؤسسات آموزش عالی استان سیستان و بلوچستانبرگزاری کارگاه آموزشی سامانه HES ویژه کارشناسان مراکز و مؤسسات آموزش عالی استان سیستان و بلوچستانکارگاه های آموزشی سامانه آموزش عالی HES۰۲ آذر ۱۳۹۸
پیاده سازی فرایند اعلام مراجعه یا اعلام عدم مراجعۀ دانش‌آموختگان بورسیهاطلاعیه ها
پیاده‌سازی و استقرار فرایند درخواست سهمیۀ شمارۀ مستخدم هیأت علمیاطلاعیه ها
درآمدی بر ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروههای آموزشی (شیوه نامه اجرایی)درآمدی بر ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروههای آموزشی (شیوه نامه اجرایی)گزارشات و انتشارات
دستنامه سنندج - مدل ارزیابی مؤسس های پژوهشی کشوردستنامه سنندج - مدل ارزیابی مؤسس های پژوهشی کشورگزارشات و انتشارات
دستنامه ماهان - مدل ارزیابی مؤسسه های فناوری کشورگزارشات و انتشارات
دستور العمل ارزیابی عملکرد هیأت های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتفهیئت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی
راه اندازی صفحۀ شخصی دانش‌آموختگان بورسیهاطلاعیه ها
شیوه نامه شاخص های عمومی سطح ملی ارزیابی عملکرد سال۱۳۹۸کاربرگ های مرکز
فرم اطلاعات (گروه آموزشی) متقاضی استفاده از طرح خدمت سربازیکاربرگ های مرکز