آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
کاربرگ های بازدید از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتیکاربرگ های مرکز
کاربرگ های بازدید از مراکز و واحد های دانشگاه پیام نورکاربرگ های مرکز
کاربرگ های بازدید از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعیکاربرگ های مرکز
کاربرگ های بازدید از مراکز و واحدهای دانشگاه جامع علمی کاربردیکاربرگ های مرکز
کاربرگ های بازدید از واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامیکاربرگ های مرکز
کاربرگ های بازدید از موسسات پژوهشی و فناوریکاربرگ های مرکز
فرم درخواست ترفیع اعضای هیات علمی حوزه ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریکاربرگ های مرکز
شیوه نامه شاخص های عمومی سطح ملی ارزیابی عملکرد سال۱۳۹۸کاربرگ های مرکز
فرم اطلاعات (گروه آموزشی) متقاضی استفاده از طرح خدمت سربازیکاربرگ های مرکز
فرم اطلاعات (گروه پژوهشی) متقاضی استفاده از طرح خدمت سربازیکاربرگ های مرکز
نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات فناورینظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات فناوریگزارشات و انتشارات
درآمدی بر ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروههای آموزشی (شیوه نامه اجرایی)درآمدی بر ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروههای آموزشی (شیوه نامه اجرایی)گزارشات و انتشارات
دستنامه سنندج - مدل ارزیابی مؤسس های پژوهشی کشوردستنامه سنندج - مدل ارزیابی مؤسس های پژوهشی کشورگزارشات و انتشارات
گزارش عملکرد هشت ساله مرکز  ۱۳۹۹-۱۳۹۲گزارش عملکرد هشت ساله مرکز ۱۳۹۹-۱۳۹۲گزارشات و انتشارات
دستنامه ماهان - مدل ارزیابی مؤسسه های فناوری کشورگزارشات و انتشارات
راه اندازی صفحۀ شخصی دانش‌آموختگان بورسیهاطلاعیه ها
پیاده‌سازی و استقرار فرایند درخواست سهمیۀ شمارۀ مستخدم هیأت علمیاطلاعیه ها
پیاده سازی فرایند اعلام مراجعه یا اعلام عدم مراجعۀ دانش‌آموختگان بورسیهاطلاعیه ها
آیین نامه اجرایی مواد (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوریمدیریت عملکرد
آیین نامه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (Pdf)هیئت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی