آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (Pdf)نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف
آیین نامه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (Pdf)هیئت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی
آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری (Pdf)نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف
نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات فناورینظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات فناوریگزارشات و انتشارات
درآمدی بر ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروههای آموزشی (شیوه نامه اجرایی)درآمدی بر ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروههای آموزشی (شیوه نامه اجرایی)گزارشات و انتشارات
کاربرگ های بازدید از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتیکاربرگ های مرکز
کاربرگ های بازدید از مراکز و واحد های دانشگاه پیام نورکاربرگ های مرکز
کاربرگ های بازدید از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعیکاربرگ های مرکز
کاربرگ های بازدید از مراکز و واحدهای دانشگاه جامع علمی کاربردیکاربرگ های مرکز
کاربرگ های بازدید از واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامیکاربرگ های مرکز
کاربرگ های بازدید از موسسات پژوهشی و فناوریکاربرگ های مرکز
آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری (Word)آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری (Word)نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف
آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (Word)آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (Word)نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف
آیین نامه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (Word)آیین نامه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (Word)هیئت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی
فرم درخواست ترفیع اعضای هیات علمی حوزه ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریکاربرگ های مرکز
شیوه نامه شاخص های عمومی سطح ملی ارزیابی عملکرد سال۱۳۹۸کاربرگ های مرکز
دستنامه سنندج - مدل ارزیابی مؤسس های پژوهشی کشوردستنامه سنندج - مدل ارزیابی مؤسس های پژوهشی کشورگزارشات و انتشارات
دستور العمل ارزیابی عملکرد هیأت های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتفهیئت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی
آیین نامه نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردینظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی
گزارش عملکرد هشت ساله مرکز  ۱۳۹۹-۱۳۹۲گزارش عملکرد هشت ساله مرکز ۱۳۹۹-۱۳۹۲گزارشات و انتشارات