آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۳۱ مورد از کل ۳۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری (Pdf)نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف
کارگاه آموزشی سامانه HES در دانشگاه محقق اردبیلیکارگاه های آموزشی سامانه آموزش عالی HES۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزاری کارگاه آموزشی سامانه HES در استان کرمانبرگزاری کارگاه آموزشی سامانه HES در استان کرمانکارگاه های آموزشی سامانه آموزش عالی HES۰۲ بهمن ۱۳۹۸
برگزاری کارگاه آموزشی سامانه HES ویژه کارشناسان مراکز و مؤسسات آموزش عالی استان سیستان و بلوچستانبرگزاری کارگاه آموزشی سامانه HES ویژه کارشناسان مراکز و مؤسسات آموزش عالی استان سیستان و بلوچستانکارگاه های آموزشی سامانه آموزش عالی HES۰۲ آذر ۱۳۹۸
بخشنامه شرایط تأیید اعضای هیئت علمی، آموزشگران مهمان (مدرسان حق التدریس) و متقاضیان در حال جذب دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در سامانه آموزش عالی (ساعا- HES)نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی۲۳ آبان ۱۴۰۰
آیین نامه اجرایی مواد (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوریمدیریت عملکرد
پیاده سازی فرایند اعلام مراجعه یا اعلام عدم مراجعۀ دانش‌آموختگان بورسیهاطلاعیه ها
پیاده‌سازی و استقرار فرایند درخواست سهمیۀ شمارۀ مستخدم هیأت علمیاطلاعیه ها
راه اندازی صفحۀ شخصی دانش‌آموختگان بورسیهاطلاعیه ها
گزارش عملکرد هشت ساله مرکز  ۱۳۹۹-۱۳۹۲گزارش عملکرد هشت ساله مرکز ۱۳۹۹-۱۳۹۲گزارشات و انتشارات
شیوه نامه شاخص های عمومی سطح ملی ارزیابی عملکرد سال۱۳۹۸کاربرگ های مرکز