آیین نامه‌ها و فرم‌ها- کاربرگ های مرکز

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم اطلاعات (گروه پژوهشی) متقاضی استفاده از طرح خدمت سربازیکاربرگ های مرکز
فرم اطلاعات (گروه آموزشی) متقاضی استفاده از طرح خدمت سربازیکاربرگ های مرکز
فرم درخواست ترفیع اعضای هیات علمی حوزه ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریکاربرگ های مرکز
کاربرگ های بازدید از موسسات پژوهشی و فناوریکاربرگ های مرکز
کاربرگ های بازدید از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتیکاربرگ های مرکز
کاربرگ های بازدید از مراکز و واحدهای دانشگاه جامع علمی کاربردیکاربرگ های مرکز
کاربرگ های بازدید از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعیکاربرگ های مرکز
کاربرگ های بازدید از واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامیکاربرگ های مرکز
کاربرگ های بازدید از مراکز و واحد های دانشگاه پیام نورکاربرگ های مرکز
شیوه نامه شاخص های عمومی سطح ملی ارزیابی عملکرد سال۱۳۹۸کاربرگ های مرکز