آیین نامه‌ها و فرم‌ها- دستورالعمل و آیین نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردیدستورالعمل و آیین نامه ها
دستور العمل ارزیابی عملکرد هیأت های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتفدستورالعمل و آیین نامه ها
آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (Word)آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (Word)دستورالعمل و آیین نامه ها
آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (Pdf)دستورالعمل و آیین نامه ها
آیین نامه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (Word)آیین نامه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (Word)دستورالعمل و آیین نامه ها
آیین نامه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (Pdf)دستورالعمل و آیین نامه ها
آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری (Word)آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری (Word)دستورالعمل و آیین نامه ها
آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری (Pdf)دستورالعمل و آیین نامه ها