آیین نامه‌ها و فرم‌ها- دستورالعمل، بخشنامه و آیین نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (Pdf)نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف
آیین نامه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (Pdf)هیئت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی
آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری (Pdf)نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف
آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری (Word)آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری (Word)نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف
آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (Word)آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (Word)نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف
آیین نامه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (Word)آیین نامه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (Word)هیئت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی
دستور العمل ارزیابی عملکرد هیأت های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتفهیئت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی
آیین نامه نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردینظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی
آیین نامه اجرایی مواد (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوریمدیریت عملکرد
بخشنامه شرایط تأیید اعضای هیئت علمی، آموزشگران مهمان (مدرسان حق التدریس) و متقاضیان در حال جذب دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در سامانه آموزش عالی (ساعا- HES)نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی۲۳ آبان ۱۴۰۰