درآمدی بر ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروههای آموزشی (شیوه نامه اجرایی)

درآمدی بر ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروههای آموزشی (شیوه نامه اجرایی)

شیوه نامه اجرایی ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت تحت عنوان "درآمدی بر ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروههای آموزشی" بر روی وب سایت مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت منتشر شد.

دانلود فایل