نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات فناوری