آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (Pdf)

آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ابلاغ شد.

در این آیین نامه، شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در بالاترین سطح با اهداف تحلیل نظام مند و راهبری دانشگاه ها، ارتقای کیفیت در زمینه مولفه های دروندادی، فرایندی و بروندادی موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و نهادینه کردن و اشاعه فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت تشکیل می شود.

بر اساس این آیین نامه، مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسات زیر نظر مستقیم رئیس موسسه، وظیفه نظارت و ارزیابی مستمر موسسه، تحلیل و ارزیابی طرح ها و سیاست های راهبردی، توسعه رشته ها، ارزیابی جذب هیئت علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، ایجاد و گسترش گروه های آموزشی و ارتقای سطح واحدهای موسسه را بر عهده دارد تا قبل از تصمیم گیری درشورای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و سایر مراجع ذی صلاحیت، گزارش ارزیابی برنامه ها و اقدامات و میزان هماهنگی آنها با برنامه راهبردی و برنامه های بهبود کیفیت موسسات را در قالب یک پیوست نظارتی به عنوان یک شورای تخصصی اعلام کند.

دانلود فایل