بخشنامه شرایط تأیید اعضای هیئت علمی، آموزشگران مهمان (مدرسان حق التدریس) و متقاضیان در حال جذب دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در سامانه آموزش عالی (ساعا- HES)

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۲۳ آبان ۱۴۰۰