آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم اطلاعات (گروه پژوهشی) متقاضی استفاده از طرح خدمت سربازیکاربرگ های مرکز
فرم اطلاعات (گروه آموزشی) متقاضی استفاده از طرح خدمت سربازیکاربرگ های مرکز
دستنامه ماهان - مدل ارزیابی مؤسسه های فناوری کشورگزارشات و انتشارات
آیین نامه نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردینظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی
دستور العمل ارزیابی عملکرد هیأت های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتفهیئت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی
فرم درخواست ترفیع اعضای هیات علمی حوزه ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریکاربرگ های مرکز
آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (Word)آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (Word)نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف
کاربرگ های بازدید از موسسات پژوهشی و فناوریکاربرگ های مرکز
کاربرگ های بازدید از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتیکاربرگ های مرکز
آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (Pdf)نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف
آیین نامه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (Word)آیین نامه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (Word)هیئت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی
کاربرگ های بازدید از مراکز و واحدهای دانشگاه جامع علمی کاربردیکاربرگ های مرکز
کاربرگ های بازدید از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعیکاربرگ های مرکز
آیین نامه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (Pdf)هیئت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی
دستنامه سنندج - مدل ارزیابی مؤسس های پژوهشی کشوردستنامه سنندج - مدل ارزیابی مؤسس های پژوهشی کشورگزارشات و انتشارات
آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری (Word)آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری (Word)نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف
کاربرگ های بازدید از واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامیکاربرگ های مرکز
کاربرگ های بازدید از مراکز و واحد های دانشگاه پیام نورکاربرگ های مرکز
درآمدی بر ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروههای آموزشی (شیوه نامه اجرایی)درآمدی بر ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروههای آموزشی (شیوه نامه اجرایی)گزارشات و انتشارات
نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات فناورینظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات فناوریگزارشات و انتشارات