آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم اطلاعات (گروه پژوهشی) متقاضی استفاده از طرح خدمت سربازیفرم های مرکز
فرم اطلاعات (گروه آموزشی) متقاضی استفاده از طرح خدمت سربازیفرم های مرکز
آیین نامه نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردیقوانین و مقررات
دستور العمل ارزیابی عملکرد هیأت های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتفقوانین و مقررات
فرم درخواست ترفیع اعضای هیات علمی حوزه ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریفرم های مرکز
آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (Word)قوانین و مقررات
کاربرگ های بازدید از موسسات پژوهشی و فناوریفرم های مرکز
کاربرگ های بازدید از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتیفرم های مرکز
آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (Pdf)قوانین و مقررات
آیین نامه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (Word)قوانین و مقررات
کاربرگ های بازدید از مراکز و واحدهای دانشگاه جامع علمی کاربردیفرم های مرکز
کاربرگ های بازدید از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعیفرم های مرکز
آیین نامه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (Pdf)قوانین و مقررات
دستنامه سنندج - مدل ارزیابی مؤسس های پژوهشی کشورانتشارات
آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری (Word)قوانین و مقررات
کاربرگ های بازدید از واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامیفرم های مرکز
کاربرگ های بازدید از مراکز و واحد های دانشگاه پیام نورفرم های مرکز
درآمدی بر ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروههای آموزشی (شیوه نامه اجرایی)انتشارات
نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات فناوریانتشارات
آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری (Pdf)قوانین و مقررات