تاریخچه و شرح وظایف

تعداد بازدید:۷۵۵۵

تاریخچه مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی


۱۳۵۴: معاونت نظارت بر امور دانشگاهها در سازمان سنجش
۱۳۶۱: دفتر نظارت و سنجش آموزش در حوزه معاونت آموزشی
۱۳۶۶: تشکیل شورای نظارت
۱۳۷۰: دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی
۱۳۷۳: ستاد نظارت و ارزیابی
۱۳۸۶: شورای نظارت و ارزیابی
۱۳۹۱: مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی


شرح وظایف مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی

 • آموزش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و کارکنان جهت انجام ارزیابی درونی «خودارزیابی» و انجام امور ارزیابی بیرونی
 • برنامه ریزی و هماهنگی هیات های نظارت و ارزیابی استانی در جهت انجام ارزیابی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
 • انجام امور مطالعاتی و پژوهشی در خصوص انجام نظارت و ارزیابی راه های ارتقاء کیفیت آموزش عالی
 • تدوین معیارها و شاخص ها و استانداردهای نظام علم و فناوری بر اساس اسناد بالادستی
 • پایش و ارزیابی شاخصهای نیل به اهداف سند چشم انداز در جهت کسب جایگاه اول علمی و فناوری در سطح منطقه
 • تدوین سیاست ها، برنامه ها و انجام امور اجرایی به منظور ارزیابی جامع عملکرد نظام ملی علوم، تحقیقات و فناوری شامل پیشرفت ها، شناخت موانع و مشکلات و تدوین و ارائه گزارش سالانه به مراجع ذی ربط
 • تعیین اصول و عوامل نظارت و ارزیابی در نظام آموزش عالی اعم از اجرایی، آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و اجتماعی
 • تعیین رویه های نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات و برنامه های فرهنگی و اجتماعی، آموزشی، پژوهشی فناوری و انجام امور اجرایی مربوط به آنها
 • انجام امور مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه نظارت و ارزیابی، حفظ و ارتقاء کیفیت فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی، اجرایی و کاربست آنها
 • تعیین میزان موفقیت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در اجرای برنامه ها از طریق انجام نظارت و ارزیابی مستمر و ارائه گزارش های تخصصی به مقام عالی وزارت
 • ارزیابی فعالیتهای موسسات و مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی و ارائه گزارش به واحدهای ذی ربط وزارت
 • ایجاد پایگاه های اطلاع رسانی در زمینه عملکرد امور پژوهشی، تحقیقاتی، آموزشی و فناوری کشور
 • انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های ارزیابی عملکرد و شاخص های مورد عمل در وزارت و ارائه پیشنهادهای لازم
 • همکاری در تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه وزارتخانه
 • اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرمهای مربوط و تهیه مستندات لازم
 • احصاء فرمهای تکمیل شده و مستندات آنها و ارائه به شورای تحول اداری وزارت
 • همکاری و هماهنگی با شورای تحول اداری وزارت به منظور تعیین و تایید امتیازات
 • بررسی برگه های تکمیل شده و تایید آنها براساس عملکرد واقعی توسط شورای تحول اداری
 • پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه وزارتخانه و تهیه گزارشهای تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارایه آن به وزیر و معاونت های ذی ربط نهاد ریاست جمهوری در مقاطع زمانی تعیین شده
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد در وزارتخانه و تحلیل ارزیابی های انجام شده و ارائه پیشنهادهای لازم
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق