دانشگاه جامع علمی - کاربردی

تعداد بازدید:۵۹۵۶

دانشگاه جامع علمی - کاربردی متولی نظام آموزش عالی علمی - کاربردی است که در سال ۱۳۷۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأسیس شد و بر اساس ماده ۳ اساسنامه دانشگاه، هدف دانشگاه جامع فراهم آوردن موجباتی است که مشارکت سازمانها و دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی را برای آموزش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ممکن سازد به نحوی که فارغالتحصیلان هر یک از مؤسسات وابسته به این دانشگاه بتوانند برای کاری که به آنها محول می شود. دانش و مهارت لازم را کسب نمایند.

دانشگاه جامع مسوولیت برنامه‌ریزی، سازماندهی، پشتیبانی های کارشناسی، عملیاتی، اطلاعات و سیاستگذاری های کلان و نیز نظارت و ارزشیابی مراکز و موسسات علمی-کاربردی را بر عهده دارد.

وظایف دانشگاه جامع در زمینه آموزشهای علمی- کاربردی و ادارات، مؤسسات وابسته به آن به شرح زیر است:

  • تهیه و پیشنهاد ضوابط و سیاستهای کلی تأسیس و توسعه، کیفیت اداراه و حدود فعالیت مؤسسات آموزشی وابسته و نحوه تأ مین منابع مورد نیاز به شورای عالی علمی –کاربردی انجام مطالعات و برسیهای لازم به منظور تهیه، طرحها و برنامه‌هایی که باید به تصویب شورای عالی آموزشهای علمی – کاربردی برسد.
  • تهیه ضوابط و استانداردهای آموزشی
  • ارائه خدمات پشتیبانی و خدماتی
  • همکاری با گروه آموزشهای علمی - کاربردی شورای عالی برنامه‌ریزی برای تهیه و تنظیم برنامه‌های درسی تهیه، طرحهای تأمین و استحکام اعضای هیأت علمی تخصصی مؤسسات وابسته با همکاری دستگاههای اجرایی
  • بررسی و پیگیری ضوابط احراز صلاحیت برای عضویت در هیأت علمی مؤسسات آموزش علمی – کاربردی و شرایط ارتقای ایشان به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.
  • بررسی شرایط و امکانات لازم برای مؤسسات و پیشنهاد تأسیس مؤسسات جدید در رشته‌ها و دوره‌های اینگونه آموزشهای عالی به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.
  • نظارت بر جریان کار مؤسسات آموزش عالی ذیربط و ارزشیابی فعالیت‌ها و صدور ابلاغیه‌ها و دستور العمل‌های لازم جهت ارتقای سطح این آمو زشها.
  • جلب کمکهای دولت و بخشهای مختلف دولتی و غیر دولتی برای حمایت از آموزش عالی علمی – کاربردی و تخصیص متناسب اعتبارات و عوائد حاصله.

انجام تحقیقات مربوط به آموزش‌های عالی علمی – کاربردی