تأیید عضویت اعضای هیئت علمی موسسات

تعداد بازدید:۸۱

مقدمه

مؤسسه ها به منظور دریافت برخی خدمات وزارت عتف اعم از دریافت رشته تحصیلی، سهمیه دانشجو، سهمیه هیئت علمی و دیگر خدمات موردی که مرتبط با اعضای هیئت علمی مؤسسه است، باید قبل از هر اقدامی، اطلاعات ایشان را در سامانه آموزش عالی (ساعا - HES) ثبت کنند. 

از طرف دیگر، ارائه برخی خدمات به اعضای هیئت علمی، منوط به این بوده که اطلاعات ایشان در مؤسسه محل خدمت در سامانه مذکور ثبت شده باشد (مثل: تبدیل وضعیت ازطریق سامانه مرکز جذب). 

در این بخش، راهنمایی های لازم مربوط به نحوه ثبت اطلاعات توسط موسسه و پیگیری تأیید اطلاعات ارائه می شود.

 

نحوه اجرا

شکل زیر، مراحل اجرای فرایند ثبت و تأیید اطلاعات اعضای هیئت علمی مؤسسه ها را نشان می دهد.

 

 

 

پیش نیاز ارسال درخواست تأیید اطلاعات اعضای هیئت علمی

1- تشکیلات سازمانی و پست های سازمانی موسسه در سامانه ثبت شود.

2- اطلاعات فضاها و اراضی در سامانه ثبت شود.

3- اطلاعات شناسنامه ای، سوابق تحصیلی و قرارداد پرسنلی افراد در سامانه ثبت شود.

4- اطلاعات ثبت دائم شود.

5- اطلاعات توسط شناسه کاربری ریاست تأیید شود.

6- درخواست تأیید اطلاعات موسسه ارسال شود.

 

مشکلات و سوالات و ابهامات

سوالات و ابهامات خود را می توانید ازطریق شناسه کاربری ریاست موسسه Boss و ازطریق گزینه ثبت خرابی / پیشنهاد ارسال نمایید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلید واژه ها: اعضای هیأت علمی سامانه آموزش عالی سامانه HES

آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۴۰۰