کمیسیون های تخصصی

تعداد بازدید:۸۹

درباره کمیسیون های تخصصی

کمیسیون هایی که به عنوان بازوان مشورتی موضوعات تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در حوزه های آموزشی، پژوهشی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی و اجرایی به مرکز مشورت می دهند.

کمیسیون های تخصصی متولی بررسی، مشاوره، تحقیق و طراحی و تدوین برنامه های راهبردی و تدوین سیاست های اجرایی برای دبیرخانه و شورا هستند.

رؤسای کمیسیون های تخصصی از میان اعضای هیأت علمی صاحب نظر در حوزه تخصصی مربوطه تعیین و با حکم رئیس مرکز برای مدت دو سال منصوب می‌شوند.

 

 

ترکیب کمیسیون های تخصصی

 1. رئیس کمیسیون.
 2. یکی از معاونان مرکز (نایب رئیس و دبیر).
 3. سه تا پنج نفر صاحب نظر در حوزۀ تخصصی کمیسیون.
 4. سه تا پنج نفر از معاونان ذی‌ربط مؤسسات.
 5. معاونان دانشگاه‌های پیام نور، آزاد اسلامی، فرهنگیان و فنی و حرفه‌ای.
 6. رؤسای کارگروه‌ها به تناسب موضوع.

تعداد و نوع کمیسیون های تخصصی براساس نظر رئیس مرکز، تعیین می‌شوند. احکام اعضای حقیقی و حقوقی کمیسیون های تخصصی توسط رئیس مرکز صادر می‌شود. اعضای حقیقی به پیشنهاد رئیس کمیسیون و حکم رئیس مرکز برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند.

 

 

وظایف و اختیارات کمیسیون های تخصصی

تدوین سیاست‌ها و ارائه راه‌کارهای مناسب برای اعمال نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت بر حوزه‌های تخصصی عتف (آموزشی، پژوهش و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی، اجرایی و...) و پیشنهاد به رئیس مرکز برای ارائه در شورا.

 

 1. طراحی و تدوین سیاست‌های راهبردی در ارزیابی حوزه‌های تخصصی عتف.
 2. تعریف و بازنگری شاخص‌ها و استانداردهای نظارت و ارزیابی به تناسب حوزه‌های تخصصی عتف.
 3. تدوین برنامه جامع نظارت و ارزیابی در قالب برنامه های میان مدت و کوتاه مدت و پیشنهاد به رئیس مرکز برای ارائه در شورا.
 4. مطالعه ساختارها و مهندسی مجدد فرآیندهای نظارت و ارزیابی و بهبود رویه‌ها همگام با پیشرفت‌های علمی.
 5. تحلیل و ارزیابی فرآیند گسترش عتف کشور.
 6. مطالعه و طراحی روش‌های ارزشیابی و تضمین کیفیت در حوزه‌های تخصصی عتف.
 7. راه‌کارهای ارتقاء توانایی کمیسیون‌های تخصصی در هیأت‌های استانی.
 8. بررسی و کارشناسی موضوعات ارجاع شده از سوی شورا و مرکز.

آخرین ویرایش۰۴ آبان ۱۴۰۰