شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری

معرفی

«شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری»، عالی ترین رکن نظام «نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت» است. 

اهم وظایف و اختیارات شورا

1- بررسی و تصویب سیاست ها، خط مشی ها، اصول و برنامه های کلی نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

2- همسوسازی کلیه فعالیت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف

3- بررسی و تصویب شاخص ها و استانداردهای ملی در نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف

4- بازنگری و تصویب دستورالعمل های موردنیاز نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف

 

دبیرخانه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

دبیرخانه شورا در مرکز نظارت مستقر بوده و زیرنظر رئیس مرکز فعالیت می کند.

وظایف دبیرخانه شورا

  • ابلاغ، پیگیری و ارائه گزارش از میزان تحقق مصوبات شورا برعهده دبیر شورا
  • مسئولیت بررسی درخواست ها
  • اولویت بندی موضوعات
  • تهیه برنامه زمانی برای تشکیل جلسات شورا
  • هماهنگی گروه های تخصصی
  • تنظیم دستور جلسات
  • ابلاغ مصوبات
  • ثبت و ضبط سوابق مربوطه 

 

اعضای دبیرخانه شورا

  •