اعضای گروه ارزیابی سیاست‌های راهبردی ستاد وزارت

تعداد بازدید:۲۰۲

 

 

دکتر معصومه داستانی 

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

رئیس گروه

ارزیابی راهبردی ستادی

021-82233467

کارنامک علمی و اجرایی

صدیقه خوبرو

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

کارشناس

ارزیابی راهبردی ستادی

021-82234908

کارنامک علمی و اجرایی

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۴ آبان ۱۴۰۰