اعضای گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های پژوهش و فناوری

تعداد بازدید:۳۹۶

دکتر معصومه داستانی

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

سرپرست گروه

نظارت و ارزیابی مؤسسه های پژوهشی و فناوری 

021-82233467

کارنامک علمی و اجرایی

 

نرجس حسینی  

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

کارشناس 

مؤسسه‌های پژوهشی

021-82233731

کارنامک علمی و اجرایی

مهندس مریم عبدلی

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

کارشناس 

مؤسسه‌های فنّاوری

021-82233122

کارنامک علمی و اجرایی

محمود شریفی

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

کارشناس 

مؤسسه‌های فنّاوری

021-82233508

کارنامک علمی و اجرایی

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۴ آبان ۱۴۰۰