اعضای گروه تأمین هیئت علمی

تعداد بازدید:۱۳۶۸

حسن مصلحت بین

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

(شماره اتاق 518)

کارشناس مسؤول

ردیف های استخدامی

امور طرح سربازی 

021-82233945

کارنامک علمی و اجرایی

زهرا زارعی  

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

(شماره اتاق 521/4)

کارشناس مسؤول

بورس و جایابی

گروه فنی و مهندسی

021-82233164

کارنامک علمی و اجرایی

زهره قنادزاده

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

(شماره اتاق 525)

کارشناس

بورس و جایابی

گروه کشاورزی و دامپزشکی  

021-82233954

کارنامک علمی و اجرایی

دکتر سیما ضرغامی

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

(شماره اتاق 521/1)

عضو هیئت علمی

بورس و جایابی

گروه علوم پایه

021-82233936

کارنامک علمی و اجرایی

مهدی خواجه شرف آبادی 

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

(شماره اتاق 524)

کارشناس

بورس و جایابی

گروه علوم انسانی 

021-82233949

کارنامک علمی و اجرایی

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۷ آذر ۱۴۰۰