اعضای گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش‌عالی دولتی

تعداد بازدید:۷۲۹

دکتر محمدرضا فراتی 

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

شماره اتاق 521/6

رئیس گروه

نظارت و ارزیابی دانشگاه فنی و حرفه ای

021-82233950

کارنامک علمی و اجرایی

 

دکتر ذکیا عباسی 

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

شماره اتاق 519

کارشناس مسؤول

نظارت و ارزیابی دانشگاه‌های دولتی 

021-82234059

کارنامک علمی و اجرایی

دکتر محمدهادی ورهرام

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

شماره اتاق 521/5

عضو هیئت علمی

نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور

021-82233958

کارنامک علمی و اجرایی

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۶ آذر ۱۴۰۰