تکریم ارباب رجوع

باسلام و احترام 

در این صفحه، راهنمایی های لازم درخصوص نحوه ارائه و دریافت خدمات مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف، از منظر مخاطبان خدمات این مرکز ارائه می شود. امید است تعامل هرچه بهتر این مخاطبان با یکدیگر و با مرکز، منجر به ارتقاء کیفیت ارائه خدمات شود.

 

مخاطب

خدمت

دانش آموختگان بورسیه

اعضای هیئت علمی 

موسسه های آموزشی

موسسه های پژوهشی و فناور

  • مدیریت عملکرد 

هیأت های نظارت استانی

  • ارزیابی عملکرد هیأت های نظارت استانی

ستاد

  • ترفیعات اعضای هیأت علمی ستاد

  • مدیریت عملکرد ستاد