گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های آموزش‌عالی غیردولتی

دربارۀ گروه

 

 

 

حوزه فعالیت گروه