هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان بوشهر

شماره تماس دبیرخانه ـ دانشگاه خلیج فارس 

۰۷۷۳۱۲۲۲۰۲۳

ــــــــــــــــــــــــــــــ