گروه مدیریت عملکرد

تعداد بازدید:۲۲۸۱

  درباره گروه

مسؤولیت پیاده سازی نظام ارزیابی کلان عملکرد واحدهای ستادی وزارت و مؤسسه های وابسته آن شامل: جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها، سنجش عملکرد و تدوین گزارش ارزیابی عملکرد برای شناسایی نقاط قوت و ضعف واحدها و مؤسسه ها با هدف بهبود کیفیت عملکرد آنها را برعهده دارد.

 

  شرح وظایف گروه

انجام امور مرتبط با مدیریت عملکرد حوزه ستاد وزارت و مؤسسه های وابسته به شرح ذیل:

  • برنامه ریزی برای نظارت و اجرای فرایند مدیریت عملکرد حوزۀ ستاد وزارت و مؤسسات وابسته.
  • برگزاری جلسات کارگروه مدیریت عملکرد با نمایندگان حوزه های ستادی و مؤسسات وابسته به منظور تدوین شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد به تفکیک محورها.
  • جمع آوری گزارش خودارزیابی واحدهای صف و ستاد در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی.
  • بررسی سالانۀ شاخص های عمومی و اختصاصی عملکرد حوزۀ ستاد وزارت و صف از طریق سامانۀ تسما.
  • بررسی عملکرد حوزۀ ستاد در شاخص های عمومی و اختصاصی سال قبل به تفکیک محورها.
  • بررسی و تحلیل نتایج ارزیابی عملکرد، تدوین گزارش نهایی و تعیین میزان تحقق اهداف تعیین شده و شناسایی نقاط قوت و ضعف حوزه های ستادی و مؤسسات وابسته به صورت سالیانه برای بالاترین مقام دستگاه و مراجع ذی ربط.
  • بررسی و نهایی کردن شاخص های اختصاصی عملکرد سال آینده به تفکیک محورها.
  • آموزش و توانمندسازی کارشناسان واحدهای مدیریت عملکرد حوزۀ ستادی و مؤسسات وابسته.
  • انجام  امور مربوط به دبیرخانۀ کارگروه ارزیابی عملکرد.
  • پاسخگویی به مراجع و دستگاه های دولتی و مراجعین در ارتباط با موضوع ارزیابی عملکرد.

 

  اعضای گروه

اطلاعات مربوط به اعضای گروه را از اینجا مشاهده نمایید.

 

 

  سامانه مورد بهره برداری گروه

سامانه مدیریت عملکرد تسما

سامانه « تسما » در جهت تحقق اهداف خدمت « مدیریت عملکرد ستاد و صف» مورد بهره برداری است.

ورود به سامانه 

 

  بخشنامه ها و آیین نامه ها

شیوه نامه ها، بخشنامه ها و آیین نامه های مرتبط با فعالیت های گروه را می توانید از اینجا مطالعه کنید.

 

  اخبار گروه

اخبار مرتبط با فعالیت های گروه را می توانید از اینجا مطالعه کنید.

آخرین ویرایش۲۴ اسفند ۱۴۰۰