گروه مدیریت عملکرد

مقدمه 

نظارت مستمر بر اجرای برنامه های توسعه، پیشرفت سالیانه آنها و ارزیابی کارایی و عملکرد دستگاه های اجرایی کشور به عنوان یکی از وظایف سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح است. این سازمان از سال 1388 درقالب جشنواره شهید رجایی، به ارزیابی دستگاه های اجرایی کشور ازطریق شاخص های عمومی و اختصاصی می پردازد.

در سالهای گذشته در وزارت علوم این وظیفه برعهده سازمان سنجش آموزش کشور بود و از سال 1395 مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عهده دار این ارزیابی شده است.

 

 

درباره گروه

دانشگاه ها و موسسات آموزشی، پژوهشی و فناور دولتی، گزارش شاخص های اختصاصی و عمومی خود را به گروه مدیریت عملکرد را ارسال می کنند و پس از بررسی و جمع بندی گزارش های دریافتی، مجموعه عملکرد آنها درقالب یک گزارش واحد به سازمان مذکور ارائه می شود.

 

اقدامات گروه

  • استقرار ساختار اجرایی لازم برای انجام امور مدیریت عملکرد شامل دبیرخانه، کمیته و کارگروه های تخصصی
  • تشکیل کمیته مدیریت عملکرد، کارگروه تخصصی شاخص های اختصاصی و کارگروه تخصصی شاخص های عمومی
  • استقرار سامانه «تسما» برای جمع آوری اطلاعات از دانشگاه ها و موسسات آموزشی، پژوهشی و فناور
  • برگزاری کارگاه های آموزشی مدیریت عملکرد برای دبیران هیأت های نظارت استانی، اعضای کارگروه شاخص های عمومی، اعضای کمیته مدیریت عملکرد، نمایندگان دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، پارک های علم و فناوری و نمایندگان واحدهای ستادی به صورت حضوری و برخط
  • تجزیه و تحلیل آمار و ارائه گزارش نتایج نهایی ارزیابی عملکرد در وزارت (شورای نظارت، شورای معاونان و شورای راهبری مدیریت) و بررسی نقاط مثبت و نقاط ضعف عملکرد وزارت

 

اعضای گروه

اطلاعات مربوط به اعضای گروه مدیریت عملکرد در این صفحه قابل مشاهده است.