گروه ارزیابی راهبردی ستاد

تعداد بازدید:۱۰۱۲

  دربارۀ گروه

این گروه به بررسی و تحلیل میزان هم سویی سیاست های حوزه های مختلف ستاد با مأموریت های مصّرح در اسناد فرادستی و قانون اهداف و وظایف وزارت می پردازد.

این ارزیابی سه هدف اصلی را دنبال می کند:

             الف. بررسی و مطابقت سیاست های تدوین شدۀ وزارت در هر حوزه با اسناد فرادستی

             ب. بررسی راهبردهای عملیاتی برای تحقق سیاست ها

             ج. بررسی برنامه های ارائه شده برای تحقق راهبردهای عملیاتی

 

  شرح وظایف گروه

  • برنامه ریزی برای اجرای فرایند نظارت مستمر و ارزیابی دوره ای حوزه های مختلف ستاد
  • بررسی اسناد و قوانین فرادستی و قانون «اهداف، وظایف وزارت عتف» و استخراج سیاست ها و برنامه های مرتبط با هر حوزۀ ستادی
  • ارسال و دریافت کاربرگ های اطلاعاتی به معاونت ها و بخش های ستادی برای تعیین سیاست ها، راهبردهای عملیاتی و برنامه های مجموعۀ معاونت ها، بررسی و تحلیل آنها
  • برگزاری جلسه با حضور خبرگان هر حوزه برای بررسی و مطابقت سیاست ها با اسناد بالادستی و راهبردهای عملیاتی آن، جمع بندی و تحلیل نظرخبرگان
  • تدوین گزارش های نهایی ارزیابی راهبردی و آماده سازی آن برای ارائه در شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
  • برگزاری جلسه با هر یک از واحدهای ستادی و بازخورد نتایج ارزیابی راهبردی
  • انجام سایر امور محوله به گروه

 

​​​​​​​  اعضای گروه

اطلاعات مربوط به اعضای گروه را می توانید از اینجا مطالعه کنید.

آخرین ویرایش۱۹ آبان ۱۴۰۰