گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های پژوهش و فناوری

تعداد بازدید:۱۰۹۱

 

 دربارۀ گروه

هدف این گروه، نظارت و ارزیابی مؤسسه های پژوهش و فنّاوری کشور است.

ارزیابی مؤسسه های پژوهشی براساس «الگوی ارزیابی مؤسسه های پژوهشی»، مصوب شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت (پیوند پیوست) صورت می گیرد. توضیحات علمی این مدل در کتاب «دستنامۀ سنندج» آمده است (پیوند پیوست). 

ارزیابی مؤسسه های فنّاور نیز براساس «الگوی ارزیابی مؤسسه های فنّاور» مصوب شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت (پیوند پیوست) انجام می شود. توضیحات کامل این الگو در «دستنامۀ ماهان» آمده است (پیوند پیوست).

 

ارزیابی مؤسسه ها در سه سطح زیر با همکاری هیئت های نظارت استانی و خبرگان در هر حوزه انجام می گیرد: 

 • سطح راهبردی (مأموریتی و کارکردی) 
 • سطح عملکردی
 • سطح مدیریتی

 

 

 شرح وظایف گروه

 • برنامه ریزی برای اجرای فرایند نظارت مستمر مؤسسه های پژوهش و فنّاوری از سوی هیئت های نظارت استانی
 • برنامه ریزی برای اجرای فرایند ارزیابی دوره ای بر مؤسسه های پژوهش و فنّاوری از سوی هیئت های نظارت استانی
 • برگزاری جلسات با خبرگان و صاحب نظران و دریافت نظر آنها برای ارزیابی راهبردی مؤسسه ها
 • تدوین گزارش های نهایی از ارزیابی مؤسسه ها وآماده سازی آن برای ارائه در شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
 • برگزاری جلسه با مؤسسه ها برای بازخورد ارزیابی عملکردشان به آنها
 • بازنگری و تدوین الگوهای نظارت و ارزیابی در حوزۀ مؤسسه های پژوهش و فنّاوری
 • ارزیابی عملکرد هیئت های نظارت استانی در امور محوله دربارۀ مؤسسه های پژوهش و فنّاوری
 • بازدیدهای میدانی از مؤسسه ها حسب مورد
 • برگزاری دوره های آموزش در زمینه های مرتبط با فعالیت های گروه برای هیئت های استانی
 • همکاری در برگزاری نشست های دوره ای مرکز
 • انجام سایر امور محوله به گروه

 

 اعضای گروه

اطلاعات اعضای گروه از اینجا قابل مشاهده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۹ آبان ۱۴۰۰