بانک دانش

تعداد بازدید:۷۹۳

 

آموزش سامانه های مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

انتشارات و گزارش های مرکز

   

 

 

 

واژگان نظارت و ارزیابی

 

        

 

 

 

 

 

آیین نامه ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های مرکز

نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه های آموزش عالی دولتی

--------------------

نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی

--------------------

نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه های پژوهشی و فناور

--------------------

نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف

--------------------

هیئت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی

--------------------

مدیریت عملکرد

 

--------------------

تأمین هیئت علمی

 

 

آخرین ویرایش۲۳ آذر ۱۴۰۰