گروه نظارت و ارزیابی موسسه‌های آموزش عالی دولتی

تعداد بازدید:۱۶۰۹

  درباره گروه

هدف این گروه، نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، پیام نور، فرهنگیان و فنی و حرفه ای است. نظارت بر زیرنظام های آموزش عالی مبتنی بر مأموریت ها و برنامه راهبردی و عملیاتی آنها و قوانین اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم است. نظارت بر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور، واحدها و مراکز دانشگاه فرهنگیان و دانشکده ها و آموزشکده های فنی و حرفه ای با انعکاس نتایج بازدیدهای هیئت های نظارت استانی به سازمان مرکزی آنان انجام می شود. ارزیابی این مؤسسات بر اساس گزارش های نظارتی  و بانک های اطلاعاتی توسط کارشناسان و خبرگان انجام می گیرد.

 

 

  شرح وظایف گروه

 • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در حوزۀ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، پیام نور، فرهنگیان و فنی و حرفه ای
 • نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، پیام نور، فرهنگیان و فنی و حرفه ای از طرق زیر و انعکاس به کارگروه های تخصصی و سایر مراجع مربوط
  • دریافت، بررسی و تحلیل گزارش های هیئت های نظارت استانی از دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی دولتی، پیام نور، فرهنگیان و فنی حرفه ای
  • بررسی و اقدام در خصوص گزارشات هیئت های نظارت استانی،  بازدیدهای دوره ای و موردی مرکز و هیئت های استانی بر اساس چارچوب و شاخص های تعیین شده
  • بازدید از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، پیام نور، فرهنگیان و فنی و حرفه ای مطابق راهبردهای مرکز و یا حسب مورد
  • نظارت الکترونیکی و پایش تعدادی از عوامل کلیدی کیفیت در سامانه آموزش عالی
 • مطالعه و تدوین الگوهای نظارت و ارزیابی و پیشنهاد شاخص های کیفیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، پیام نور، فرهنگیان و فنی و حرفه ای برای تصویب در شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف
 • تشکیل کارگروه های تخصصی زیرنظام های آموزشی (دولتی، پیام نور، فرهنگیان و فنی و حرفه ای) و تدوین گزارش تحلیلی از وضعیت زیرنظام های مرتبط و ارائه آن به مراجع مربوط به ویژه طرح در شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف در صورت لزوم
 • مطالعه و تحلیل سیاست های ابلاغ شده وزارت در حوزه آموزش عالی دولتی، پیام نور، فرهنگیان و فنی و حرفه ای
 • مشارکت در تهیه، تنظیم و بازنگری آیین نامه ها، شیوه نامه ها و راهنمای عمل در حوزه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، پیام نور، فرهنگیان و فنی حرفه ای
 • مستندسازی تجربیات و اطلاع رسانی در وبگاه مرکز و وزارت در راستای مسئولیت اجتماعی مرکز و شفافیت اطلاعات
 • بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد، اتحادیه ها و انجمن های مرتبط با آموزش عالی در راستای تقویت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، پیام نور، فرهنگیان و فنی و حرفه ای
 • مشارکت در ارزیابی بر عملکرد هیئت های نظارت استانی در خصوص دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، پیام نور، فرهنگیان و فنی و حرفه ای
 • تشکیل جلسات ماهیانه گروه در طول سال با موضوعات مشخص و از قبل تعیین شده
 • تهیه شناسنامه تحلیلی از هریک از دانشگاه‌هاو مؤسسات آموزش عالی دولتی و زیر نظام‌های پیام نور، فرهنگیان و فنی و حرفه‌ای 
 • تهیه و تدوین فرم‌های بازدید الکترونیکی برای هریک از زیر نظام‌های دولتی، پیام نور، فرهنگیان و فنی و حرفه‌ای با توجه به رسالت و مأموریت آن ها
 • انجام سایر امور ارجاعی از سوی مقام مافوق

 

  اعضای گروه

اطلاعات اعضای گروه را از اینجا مشاهده نمایید.

 

  سامانه مورد بهره برداری گروه

سامانه آموزش عالی (ساعا – HES)

ورود به سامانه

         

فعالیت ها و فرایندهای اجرایی برای گروه روی این سامانه عبارتند از:

 • فرایند بررسی و تأیید اطلاعات اعضای هیئت علمی دانشگاه ها
 •  

 

 

 

 

 

 

 ​​​​​​​ بخشنامه ها و آیین نامه ها

بخشنامه ها و آیین نامه های مرتبط با فعالیت های گروه را می توانید از اینجا مطالعه کنید.

 

 

 

آخرین ویرایش۱۹ آبان ۱۴۰۰