رؤسای قبلی مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری

تعداد بازدید:۷۸۰

 

 

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

دکتر سعدان زکایی

از سال 1392 تا 1399

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

دکتر رضا عامری

از سال 1384 تا 1392

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

دکتر محسن محمدزاده

از سال 1380 تا 1384

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

دکتر فرشاد اخلاقی

از سال 1376 تا 1380

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

دکترحیدرعلی شایانفر  

از سال 1376 تا 1373

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

دکتر شعبان رحیمی

از سال 1369 تا 1373

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

دکتر محسن خلیجی اسکویی

از سال 1367 تا 1369

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

دکتر سعید مشیری

از سال 1367تا 1369

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

دکتر ......

از سال 1364 تا 1367

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

دکتر علی منصورخاکی

از سال 1363تا 1364

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

دکتر مرحوم امیر پروین

از سال 1362 تا 1364

http://icons.iconarchive.com/icons/saki/nuoveXT/64/Actions-arrow-left-fast-rewind-icon.png

دکتر محمود مهرمحمدی

از سال 1360تا 1361

 

 

 

 

 

 

کلید واژه ها: رؤسای پیشین مرکز مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۴۰۰