گروه تأمین هیأت علمی

درباره گروه

در این گروه خدمات مربوط به تخصیص ردیف استخدامی اعضای هیأت علمی موسسات آموزشی و پژوهشی، صدور مجوز طرح سربازی، ترفیعات اعضای هیأت علمی ستادی، تخصیص سهمیه هیأت علمی به دانشگاه ها و جایابی دانش آموختگان بورسیه (راتبه) انجام می شود.

 

 

 

معرفی اعضای گروه

اطلاعات اعضای گروه تأمین هیأت علمی از اینجا قابل مشاهده است.