ارزیابی موسسه های پژوهشی و فناوری

تعداد بازدید:۱۰۳۹

باسمه تعالی

 

مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، در راستای مأموریت های خود، مدل « ارزیابی مؤسسه‌های پژوهشی و فنّاوری» را با بهره گیری از نظرات ارزشمند صاحب نظران این حوزه و براساس مطالعه تجربیات و اسناد بین‌المللی و تجربه‌های پیشین ملّی و مبتنی بر نظامی ساخت‌مند با اهدافی از جمله: ارائه تصویری روشن از وضعیت مؤسسه وکمک به اصلاح برنامه ها و فرایندهای درونی مؤسسه، اصلاح راهبردها و سیاست های وزارت در حوزه فعالیت مؤسسه و فراهم آوردن امکان اطلاع رسانی و پاسخ­گویی مؤسسه به ذی نفعان درونی و بیرونی تدوین نموده است.

در این مدل، رویکرد اصلی ارزیابی، «فرایندگرایی» است و در آن براساس چرخه عملکرد مؤسسه، شش عنصر «برنامه­ریزی»، «درونداد»، «فرایند اجرایی»، «برون­داد»، «پیامد» و «تأثیر» فعالیت­های مؤسسه مبتنی بر چارک های «تناسب»، «کارایی»، «اثربخشی» و «سودمندی» مورد ارزیابی قرار می گیرد.

ارزیابی مؤسسه ­ها منطبق بر مأموریت­های تخصصی آنها در شش گونه پژوهشی شامل: «علوم اجتماعی و انسانی»، «علوم پزشکی وسلامت»، «علوم طبیعی»، «علوم کشاورزی ودامپروری»، «علوم مهندسی و فنّاوری» و «هنر و معماری» و دو گونه فنّاوری شامل «پارک های علم و فنّاوری» و «مراکز رشد واحدهای فنّاور» تدوین شده و براساس هرگونه علمی، ابعاد، شاخص­ها و سنجه­های ارزیابی در هر یک از چارک های عملکردی مؤسسه طراحی شده است.