ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت

تعداد بازدید:۲۷۳۰

لیست برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی درونی و تضمین کیفیت

 

اعضای تیم اعزامی - تعداد گروه آموزشی

 

 

محل برگزاری

تاریخ برگزاری کارگاه ارزیابی درونی و تضمین کیفیت

ردیف

۲۸ گروه

آقای دکتر نیستانی آقای دکتر نوروززاده آقای دکتر ثمری خانم دکتر لطفی آقای کریمی

دانشگاه بوشهر

۲/۱۱/۹۵

۳/۱۱/۹۵

 

۱

۳۵ گروه

آقای دکتر نیستانی آقای دکتر مرادی پور آقای کریمی

دانشگاه ارومیه

۱۱/۱۰/۹۵

۱۲/۱۰/۹۵

 

۲

۲۵ گروه

آقای دکتر نیستانی آقای دکتر نوروززاده آقای فراتی

دانشگاه بجنورد

۱۲/۱۱/۹۵

۱۳/۱/۹۵

 

۳

۷گروه

آقای دکتر نیستانی آقای دکتر نوروززاده

دانشگاه کوثر

۱۰/۳/۹۶

۱۱/۳/۹۶

۴

۲۹ گروه

آقای دکتر نیستانی آقای دکتر مرادی پور آقای کریمی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

۱۹/۲/۹۶

۲۰/۲/۹۶

۵

 

۵۴ گروه

آقای دکتر نیستانی آقای دکتر نوروززداه آقای دکتر عباسی آقای شرانجانی

دانشگاه اصفهان

۳/۳/۹۶

۶

 

۱۲ گروه

آقای دکتر نوروززاده آقای کریمی آقای شرانجانی

دانشگاه صنعتی ارومیه

۲۴/۶/۹۶

۲۵/۶/۹۶

۷

۴۸ گروه

 

آقای دکتر نیستانی آقای دکتر عباسی - آقای شرانجانی خانم صبح گل

 

دانشگاه سبزوار

۹ /۸/۹۶

۱۰/۸/۹۶

 

۸

 

۴۵ گروه

 

 

آقای دکتر نیستانی آقای دکتر صفری آقای دکتر ورهرام آقای شرانجانی

 

 

دانشگاه کردستان

۰۸/‏۰۹/‏۹۶‬

۹/۹/۹۶

۹

۶ گروه

 

آقای دکتر صفری آقای کریمی

 

 

دانشگاه صنعتی اراک

 

۲۱ /۹/۹۶

۱۰

۳۵ گروه

 

آقای دکتر نیستانی آقای کریمی آقای شرانجانی

دانشگاه ایلام

۲۰/۱۰/۹۶

۲۱/۱۰/۹۶

۱۱

۵۲ گروه

آقای دکتر نیستانی آقای کریمی آقای صفری خانم دکتر خالقی سروش

 

دانشگاه الزهرا (س)

۲۷/۱۰/۹۶

۱۲

۵۶ گروه

آقای دکتر نیستانی آقای دکتر مرادی پور آقای شرانجانی

 

دانشگاه گیلان

۴/۱۱/۹۶

۵/۱۱/۹۶

۱۳

۳۲ گروه

آقای دکتر نیستانی آقای کریمی آقای شرانجانی خانم صبح گل

دانشگاه محقق اردبیلی

۵/۲/۹۷

۱۴

۶۳ گروه

آقای دکتر نیستانی آقای دکتر منتظر آقای دکتر عباسی آقای دکتر کیذوری آقای دکتر صفری

 

دانشگاه شیراز

۱۳/‏۰۴/‏۹۷‬

۱۵

۶ گروه

آقای دکتر صفری آقای کریمی

دانشکده حضرت معصومه (س)

۲۱/۶/۹۷

۱۶

۵۲ گروه

آقای دکتر صفری آقای دکتر نیستانی آقای کریمی

 

دانشگاه بیرجند

۱۱ و ۱۲ / ۷/ ۹۷

۱۷

--

آقای دکتر نیستانی آقای کریمی دکتر عباسی

 

دانشگاههای غیر انتفاعی خراسان رضوی و شمالی

۷/۸/۹۷

۸۸/۹۷

۱۸

 

۵۷

 

 

آقای دکتر نیستانی آقای دکتر صفری آقای کریمی خانم صبح گل

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، صنعتی سیرجان دانشگاههای منطقه ۸ شبکه متخصصان

۲۲/۸/۹۷

۲۳/۸/۹۷

۱۹

۱۲

آقای دکتر نیستانی آقای شرانجانی

دانشگاه صنعتی بیرجند + شبکه متخصصان خراسان جنوبی

۷/۹/۹۷

۸/۹/۹۷

۲۰

۵۹

آقای دکتر نیستانی آقای دکتر صفری آقای دکتر سلیمی آقای دکتر کیذوری آقای کریمی خانم صبح گل

دانشگاه علم و صنعت

۲۶/۱۰/۹۷

۲۱