ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت

کارگاه ارزیابی درونی وتدوین برنامه های بهبود کیفیت گروه های آموزشی سال ۱۳۹۷

ردیف

محل برگزاری

گروه مدرسین

تاریخ برگزاری

 

۱

دانشگاه بوشهر

دکتر محمد رضا نیستانی دکتر نوروززاده دکتر ثمری دکتر مهوش لطفی محمدکریمی

۲/۱۱/۹۵

۳/۱۱/۹۵

 

۲

دانشگاه ارومیه

دکتر محمد رضا نیستانی دکتر حجت اله مرادی پور محمدکریمی

۱۱/۱۰/۹۵

۱۲/۱۰/۹۵

 

۳

دانشگاه بجنورد

دکتر محمد رضا نیستانی دکتر رضا نوروززاده محمد رضا فراتی

۱۲/۱۱/۹۵

۱۳/۱/۹۵

۴

دانشگاه کوثر

دکتر محمد رضا نیستانی دکتر رضا نوروززاده

۱۰/۳/۹۶

۱۱/۳/۹۶

۵

 

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر محمد رضا نیستانی دکتر حجت اله مرادی پور محمدکریمی

۱۹/۲/۹۶

۲۰/۲/۹۶

۶

 

دانشگاه اصفهان

دکتر محمد رضا نیستانی دکتر رضا نوروززاده دکتر هادی عباسی مجتبی شرانجانی

۳/۳/۹۶

۷

دانشگاه صنعتی ارومیه

دکتر رضا نوروززاده محمدکریمی مجتبی شرانجانی

۲۴/۶/۹۶

۲۵/۶/۹۶

۸

 

دانشگاه سبزوار

دکتر محمد رضا نیستانی دکتر هادی عباسی - مجتبی شرانجانی بهجت السادات صبح گل

۹ /۸/۹۶

۱۰/۸/۹۶

 

۹

 

دانشگاه کردستان

دکتر محمد رضا نیستانی دکتر رحیم صفری فارفار دکتر محمد هادی ورهرام مجتبی شرانجانی

۸/۹/۹۶

۹/۹/۹۶

۱۰

 

دانشگاه صنعتی اراک

 

دکتر رحیم صفری فارفار محمدکریمی

 

 

۲۱ /۹/۹۶

۱۱

دانشگاه ایلام

دکتر محمد رضا نیستانی محمدکریمی مجتبی شرانجانی

۲۰/۱۰/۹۶

۲۱/۱۰/۹۶

۱۲

دانشگاه الزهرا (س)

دکتر محمد رضا نیستانی محمدکریمی دکتر رحیم صفری فارفار دکتر فریبا خالقی سروش

۲۷/۱۰/۹۶

۱۳

دانشگاه گیلان

دکتر محمد رضا نیستانی دکتر حجت اله مرادی پور مجتبی شرانجانی

۴/۱۱/۹۶

۵/۱۱/۹۶

۱۴

دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر محمد رضا نیستانی محمدکریمی مجتبی شرانجانی خانم صبح گل

۵/۲/۹۷

۱۵

دانشگاه شیراز

دکتر محمد رضا نیستانی آقای دکتر منتظر دکتر هادی عباسی آقای دکتر کیذوری

۱۳/۴/۹۷

۱۶

دانشکده حضرت معصومه (س)

دکتر رحیم صفری فارفار محمدکریمی

۲۱/۶/۹۷

۱۷

دانشگاه شیراز

آقای دکتر نیستانی آقای دکتر منتظر آقای دکتر عباسی آقای دکتر کیذوری- آقای دکتر صفری

۱۳/۴/۹۷

۱۸

دانشگاه محقق اردبیلی

آقای دکتر نیستانی آقای کریمی آقای شرانجانی خانم صبح گل

۵/۲/۹۷

۱۹

دانشکده حضرت معصومه (س)

آقای دکتر صفری آقای کریمی

۲۱/۶/۹۷

۲۰

دانشگاه بیرجند

 

آقای دکتر صفری آقای دکتر نیستانی آقای کریمی

۱۱/۷/۹۷

۱۲/۷/۹۷

 

۲۱

دانشگاههای غیر انتفاعی خراسان رضوی و شمالی

آقای دکتر نیستانی آقای کریمی آقای دکتر عباسی

۷/۸/۹۷

۸/۸/۹۷

۲۲

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، صنعتی سیرجان دانشگاههای منطقه ۸ شبکه متخصصان

آقای دکتر نیستانی آقای دکتر صفری آقای کریمی خانم صبح گل

۲۲/۸/۹۷

۲۳/۸/۹۷

۲۳

دانشگاه صنعتی بیرجند + شبکه متخصصان خراسان جنوبی

آقای دکتر نیستانی آقای شرانجانی

۷/۹/۹۷

۸/۹/۹۷

۲۴

دانشگاه علم و صنعت

آقای دکتر سلیمی آقای دکتر کیذوری - آقای دکتر نیستانی آقای دکتر صفری آقای کریمی خانم صبح گل

۲۶/۱۰/۹۷

تعداد بازدید:۳۹۵