چارت سازمانی مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

تعداد بازدید:۲۶۳۲۶

عنوان گروه

نام و نام خانوادگی

حوزه فعالیت

شماره تلفن

حوزه ریاست

غلامعلی منتظر

رئیس مرکز

82233922

رحیم صفری فارفار

معاون  نظارت و ارزیابی مؤسسه‌های دولتی

۳۹۴۰

مجتبی شرنجانی

معاون  نظارت و ارزیابی مؤسسه‌های غیردولتی

3942

یوسف محب زادگان

معاون  نظارت و ارزیابی مؤسسه‌های پژوهشی و فنآوری

3942

مهدی یزدانی

رئیس دفتر مرکز نظارت و ارزیابی

3921

مرتضی غلامی

متصدی امور دفتری

3387

معاونت نظارت و ارزیابی مؤسسه‌های  دولـتی

نظارت و ارزیابی مؤسسه های دولتی

محمدرضا فراتی

رئیس گروه نظارت و ارزیابی مؤسسه های آموزش عالی دولتی

3950

محمدهادی ورهرام

عضو هیئت علمی مرکز ( دبیرکارگروه  نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور)

3958

ذکیا عباسی

کارشناس ( دبیرکارگروه نظارت و ارزیابی مؤسسه‌های آموزش عالی دولتی)

۴۰۵۹

منیره نورمحمدیان

کارشناس نظارت و ارزیابی دانشگاه فرهنگیان

4067

فاطمه غلامحسین سمنانی

کارشناس نظارت و ارزیابی

3970

گروه تأمین هیئت علمی

وحیده جمشید اصلی

رئیس گروه تأمین هیئت علمی

۳۹۳۳

سیما ضرغامی

عضو هیئت علمی مرکز  و کارشناس بورس و جایابی گروه علوم پایه

۳۹۳۶

زهرا زارعی

کارشناس بورس و جایابی گروه فنی و مهندسی

۳۱۶۴

مهدی خواجه شرف آبادی

کارشناس بورس و جایابی گروه علوم انسانی و هنر

۳۹۴۹

زهره قنادزاده

کارشناس بورس و جایابی گروه کشاورزی و دامپزشکی

۳۹۵۴

بتول عطارزاده

متصدی امور تأیید احکام اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی

3928

حسن مصلحت بین

کارشناس ردیف های استخدامی و  امور پایان خدمت

۳۹۴۵

زهرا ربیع نیا

کارشناس فناوری اطلاعات مرکز  و پشتیبانی فنی  سامانة اموزش عالی ( ساعا Hes)

۳۹25

معاونت  نظارت و ارزیابی مؤسسه های غیر دولتـی

نظارت و ارزیابی مؤسسه‌های  غیر دولتـی

محمد کریمی

رئیس گروه نظارت و ارزیابی مؤسسه‌های آموزش عالی  غیردولتی

۳۹۵۲

محمدمهدی قره باغی

کارشناس نظارت و ارزیابی مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی( دبیر کارگروه تخصصی مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی)

در استان های:  خراسان رضوی و  مازندران

۳۹۵۱

قادر دلاورنژاد

کارشناس نظارت و ارزیابی مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی( دبیر کارگروه تخصصی دانشگاه جامع علمی - کاربردی)

در استان های: البرز، گلستان، مرکزی، همدان، یزد، کردستان، آذربایجان شرقی و  قزوین

۴۳۵۵

عباس صراف

کارشناس نظارت و ارزیابی مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی  در استان های: ایلام،  بوشهر،  سیستان و بلوچستان،  هرمزگان، کهگیلویه

و بویر احمر، قـم، آذربایجان غربی  و  اردبیل

۳۱۳۹

سمیرا میرزاپور

کارشناس ارزیابی مؤسسه های آموزش الکترونیکی

۳۹۱۹

زهرا صوفی

کارشناس نظارت و ارزیابی مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی در استان های:  اصفهان، گیلان، چهار محال، کرمانشاه،  فارس و  تهران

۳۹۴۱

فاطمه شیخی

کارشناس نظارت و ارزیابی مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی

3957

بهجت السادات صبح گل

رئیس گروه نظارت و ارزیابی مؤسسه‌های  آموزش عالی آزاد

3934

مریم اسدی راد

کارشناس نظارت و ارزیابی مؤسسه‌های آموزش عالی آزاد

3981

معاون نظارت و ارزیابی مؤسسه های

پژوهشی و فناوری

نظارت و  ارزیابی مؤسسه های پژوهشی و فناوری

مریم عبدلی

کارشناس نظارت و ارزیابی  مؤسسه‌های پژوهشی و فناوری

۳۱۲۲

نرجس حسینی

کارشناس نظارت و ارزیابی مؤسسه‌های پژوهش و فناوری

۳۷۳۱

حسن شریفی بیدگلی

عضو هیئت علمی مرکز  و کارشناس نظارت و ارزیابی مؤسسه های  پژوهش و فناوری

3508

مدیریت عملکرد

مریم رحمانیان فر

رئیس گروه مدیریت عملکرد

۳۹۵۹

الهام حداد

کارشناس مدیریت عملکرد

۳۹۴۷

ارزیابی راهبردی ستاد

معصومه داستانی

رئیس گروه ارزیابی سیاست‌های راهبردی ستاد وزارت

۳۴۷۶

محمد جواد غلامی

کارشناس نظارت و ارزیابی سیاست‌های راهبردی

3948

میزخدمت، دبیرخانه مرکز 

مژگان پژوهـش

کارشناس نظارت و ارزیابی

3946

محمد هاتف

فناوری اطلاعات مرکز

3943