آرشیو اخبار

برگزاری کارگاه‌های ارزیابی درونی و تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت در دانشگاههای علم و فناوری مازندران و یزد

به همت مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاههای علم و فناوری مازندران و یزد ، کارگاه آموزشی" ارزیابی درونی و تدوین برنامه بهبود کیفیت گروه های آموزشی" با حضور گروه اعزامی از مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، برای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه های علم و فناوری مازندران و یزد در تاریخ های ۹۸/۸/۱ و ۹۸/۸/۲۲برگزار شد.

ادامه مطلب