نظارت و ارزیابی مؤسسه های پژوهشی و فناور

جلسۀ ارزیابی عملکرد سه پارک فنّاوری «قزوین»، «قم» و «سمنان» در مرکز نظارت و ارزیابی برگزار شد.

نشست ارزیابی پارک های فنّاوری «قزوین»، «قم» و «سمنان» در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ با حضور صاحبنظران و خبرگان حوزۀ فناوری و دبیران هیئت های نظارتی استان های مذکور برگزار شد.

ادامه مطلب

سومین کارگروه نظارت و ارزیابی بر مؤسسات پژوهشی برگزار شد.

نشست کارگروه نظارت و ارزیابی بر مؤسسات پژوهشی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ با حضور نمایندگان دفتر سیاستگذاری امور پژوهشی، خبرگان حوزۀ پژوهشی و دبیر هیئت استان تهران در مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت برگزار شد.

ادامه مطلب