ارزیابی عملکرد

شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ سطح ملی و سطح دستگاهی،ابلاغ شد.

شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ در سطح دستگاهی نیز شامل ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور توسط سازمان اداری و استخدامی کشور طی  نامۀ شمارۀ ۵۲۴۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ به این وزارت ابلاغ شد.

ادامه مطلب

جلسۀ ارزیابی عملکرد سه پارک فنّاوری «قزوین»، «قم» و «سمنان» در مرکز نظارت و ارزیابی برگزار شد.

نشست ارزیابی پارک های فنّاوری «قزوین»، «قم» و «سمنان» در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ با حضور صاحبنظران و خبرگان حوزۀ فناوری و دبیران هیئت های نظارتی استان های مذکور برگزار شد.

ادامه مطلب