کارگروه نظارت و ارزیابی

سومین کارگروه نظارت و ارزیابی بر مؤسسات پژوهشی برگزار شد.

نشست کارگروه نظارت و ارزیابی بر مؤسسات پژوهشی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ با حضور نمایندگان دفتر سیاستگذاری امور پژوهشی، خبرگان حوزۀ پژوهشی و دبیر هیئت استان تهران در مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت برگزار شد.

ادامه مطلب