استان خوزستان

برگزاری دو جلسه کارگروه دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه و موسسات غیردولتی – غیرانتفاعی در بهمن ماه۹۸

بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان خوزستان ، در بهمن ماه جاری اقدام به برگزاری دو جلسه، در تاریخ ۹۸/۱۱/۲۹ جلسه کارگروه دانشگاه فنی و حرفه ای استان و ۹۸/۱۱/۳۰ جلسه کارگروه دانشگاه و موسسات غیردولتی – غیرانتفاعی استان نموده است.

ادامه مطلب