استان ایلام

دکتر نیستانی: کارگاه های ارزیابی درونی فقط در دانشگاه های "برنامه محور" برگزار می شود

دکتر نیستانی: کارگاه های ارزیابی درونی فقط در دانشگاه های "برنامه محور" برگزار می شود

مدیر گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه های دولتی مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در کارگاه «ارزیابی درونی و تدوین برنامه بهبود کیفیت گروه های آموزشی» که در دانشگاه ایلام برگزار شد، گفت: برگزاری کارگاه های ارزیابی درونی، تشریفاتی نیست و صرفا در دانشگاه هایی برگزار می شود که برنامه محور بوده و عزم جدی در پی گیری آن و تدوین و اجرای برنامه های بهبود کیفیت دارند.

ادامه مطلب

دومین جلسه هیات استانی ایلام با محوریت دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد

دومین جلسه از دور چهارم هیات استانی ایلام با محوریت دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد. در این جلسه، ابتدا آقای دکتر علی اکبری، رئیس هیات استانی ایلام، بر اهمیت زیر نظام دانشگاه جامع علمی کاربردی در تشکیل و توسعه دانشگاه های نسل سوم تاکید کرد .

ادامه مطلب