استان اصفهان

کارگاه آموزشی نظارت و ارزیابی دانشگاه‌های پیام نور، فرهنگیان و فنی و حرفه‌ای در اصفهان برگزار شد

کارگاه آموزشی نظارت و ارزیابی دانشگاه‌های پیام نور، فرهنگیان و فنی و حرفه‌ای در اصفهان برگزار شد

به همت مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و با همکاری هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان اصفهان و دانشگاه پیام نور استان اصفهان، کارگاه آموزشی ارزیابی کیفیت، ویژه دانشگاه‌های پیام نور، فرهنگیان و فنی و حرفه‌ای استان فارس در تاریخ ۶ و ۷ شهریورماه ۱۳۹۷ در اصفهان برگزار شد.

ادامه مطلب