آرشیو اخبار - آرشیو

کارگاه ارزیابی درونی و تدوین برنامه بهبود کیفیت گروه های آموزشی در دانشگاه صنعتی اراک برگزار شد

کارگاه ارزیابی درونی و تدوین برنامه بهبود کیفیت گروه های آموزشی در دانشگاه صنعتی اراک برگزار شد

به همت مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه صنعتی اراک و با همکاری گروه اعزامی از مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، کارگاه یک روزه ارزیابی درونی و تدوین برنامه بهبود کیفیت گروه های آموزشی برگزار شد.

ادامه مطلب
کارگاه ارزیابی درونی و تدوین برنامه بهبود کیفیت گروه های آموزشی در دانشگاه کردستان برگزار شد

کارگاه ارزیابی درونی و تدوین برنامه بهبود کیفیت گروه های آموزشی در دانشگاه کردستان برگزار شد

به همت مدیریت نظارت، ارزیابی وتضمین کیفیت دانشگاه کردستان و با همکاری گروه اعزامی از مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، کارگاه دو روزه ارزیابی درونی و تدوین برنامه بهبود کیفیت گروه های آموزشی برگزار شد.

ادامه مطلب