ارزیابی عملکرد - آرشیو

تبیین نقش و مسؤولیت هیئت نظارت استانی در ارزیابی عملکرد سالانه مؤسسه های آموزشی، پژوهشی و فناوری سال ۱۴۰۰

نقش و مسؤولیت هیئت نظارت استانی در ارزیابی عملکرد سالانه مؤسسه های آموزشی، پژوهشی و فناوری ۱۴۰۰ در سیزدهمین نشست هیئت های نظارت استانی مورخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۰ تشریح شد.

ادامه مطلب