ارزیابی مؤسسات پژوهشی کشور بر اساس مدل بومی صورت می‌پذیرد.

هدف ارزیابی اشاره به نقاط قوت و نقاط ضعف مؤسسات است تا نسبت به اصلاح عملکرد برای حصول به نتایج مطلوب اقدام کنند.
ارزیابی مؤسسات پژوهشی کشور بر اساس مدل بومی صورت می‌پذیرد.

دکتر غلامعلی منتظر رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم در نوزدهمین جلسۀ شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فنّاوری، که روز یکشنبه 8 اسفند با حضور قائم مقام وزیر و نایب رئیس شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فنّاوری و اعضای شورای ناتک در سالن شهدای جهاد علمی تشکیل شد، با اشاره به اینکه ارزیابی مؤسسه مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی بر اساس الگوی ارزیابی مؤسسات پژوهشی گونه علوم انسانی و اجتماعی که به تصویب شورای نظارت و ارزیابی وزارت رسیده، انجام شده است گفت: هدف ارزیابی اشاره به نقاط قوت و نقاط ضعف مؤسسات است تا نسبت به اصلاح عملکرد برای حصول به نتایج مطلوب اقدام کنند.

دکتر منتظر با اعلام اینکه ارزیابی مؤسسات پژوهشی بر اساس مدل بومی و منبعث از مطالعات بین المللی و داخلی صورت می‌پذیرد؛ گفت: بر اساس این مدل، عملکرد مؤسسات پژوهشی بر اساس اهداف، نیازها، درون دادها، فرآیندها و پیامدها صورت می‌گیرد و میزان رضایت سیاست‌گذاران، پژوهشگران، بهره‌مندان و عموم مردم از کارایی، اثربخشی و سودمندی عملکرد مؤسسه، مورد ارزیابی قرار می گیرد.

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم گفت: مدل ارزیابی موسسات پژوهش کشور در کتابی با عنوان "دست نامه سنندج" توسط وزارت علوم و مرکز نشر دانشگاهی در سال ۱۳۹۸ منتشر شده است و در اختیار محققان، موسسات و مراکز دانشگاهی قرار دارد.

در ادامه این نشست گزارش مفصل ارزیابی عملکرد مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی توسط خانم دکتر داستانی معاون مرکز نظارت ارائه شد و هر یک از افراد حاضر در نشست، دیدگاه‌های خود را در خصوص گزارش ارزیابی ارائه دادند. 


( ۱ )