گزارش ارزیابی جامع مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی در نوزدهمین جلسۀ شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فنّاوری ارائه شد.

ارزیابی جامع مؤسسه های پژوهشی شامل «ارزیابی راهبردی» و «ارزیابی عملکردی» است.
گزارش ارزیابی جامع مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی در نوزدهمین جلسۀ شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فنّاوری ارائه شد.

خانم دکتر داستانی سرپرست معاونت مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در نوزدهمین جلسۀ شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فنّاوری، که روز یکشنبه 8 اسفند با حضور قائم مقام وزیر و نایب رئیس شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فنّاوری و اعضای شورای ناتک در سالن شهدای جهاد علمی تشکیل شد، گزارش مفصل ارزیابی جامع مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی را ارائه کردند.

 وی پس از معرفی کلی مؤسسه به تشریح فرایند ارزیابی، ارائة نتایج و سناریوها پرداخته و اشاره کردند که این مؤسسه از دو وجه «ارزیابی راهبردی» (مأموریتی و کارکردی) و «ارزیابی عملکردی» مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است.

وی اظهار داشتند، منظور از «ارزیابی مأموریتی»، مشخص کردن میزان هم­سویی مأموریت‌های مذکور در اساسنامه مؤسسه با آرمان‌های سیاست‌گذاران و تناسب آن‌ها با نیازهای کشور است. «ارزیابی کارکردی» ناظر بر  بررسی میزان تطابق و هم­سویی برنامه‌ها و اقدام‌های مؤسسه با اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه بوده و در «ارزیابی عملکردی» هدف بررسی «تناسب»، «کارایی» و «اثربخشی» عملکرد مؤسسه بر اساس الگوی مصوّب ارزیابی عملکرد «مؤسسات پژوهشی» در حوزه علوم انسانی و اجتماعی است.

وی افزود، نتایج ارزیابی­ کارکردی و عملکردی به مؤسسه بازخورد داده خواهد شد تا با اطلاع از وضعیت موجود خود نسبت به اصلاح و ارتقای عملکرد مؤسسه برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

کلید واژه ها: ارزیابی عملکردی ارزیابی راهبردی موسسه های پژوهشی گزارش ارزیابی جامع مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی