شیوه‌نامه امتیازدهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال۱۴۰۰ در دوسطح ملّی و استانی، ابلاغ شد.

۲۳ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۲:۲۱ کد : ۶۶۸۷۵ ارزیابی عملکرد
دستورعمل شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰

شیوه‌نامه امتیازدهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال1400 در دوسطح ملّی و استانی، ابلاغ شد.

پیرو ابلاغ دستورعمل شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1400 در دو سطح ملّی و استانی، شیوه‌نامه امتیازدهی شاخص های مذکور به همراه راهنمای تهیه مستندات خودارزیابی، برای بهره‌برداری در ارائه گزارشات خودارزیابی، برروی وب سایت گروه مدیریت عملکرد، بارگذاری شده است. 

(پیوندپیوست)


( ۶ )