تبیین نقش و مسؤولیت هیئت نظارت استانی در ارزیابی عملکرد سالانه مؤسسه های آموزشی، پژوهشی و فناوری سال ۱۴۰۰

نقش و مسؤولیت هیئت نظارت استانی در ارزیابی عملکرد سالانه مؤسسه های آموزشی، پژوهشی و فناوری ۱۴۰۰ در سیزدهمین نشست هیئت های نظارت استانی مورخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۰ تشریح شد.

1. همکاری در اجرای فرایند مدیریت عملکرد مؤسسه های آموزشی،پژوهشی و فناوری در آن استان ( اطلاع رسانی و نظارت بر استقرار نظام مدیریت عملکرد در مؤسسات مذکور)
2.  راستی آزمایی اطلاعات و مستندات ثبت‌شده در سامانه تسما.
3. تأیید اطلاعات و مستندات ثبت شده و ارجاع آنها به مرکز نظارت و ارزیابی  
4. بررسی تحلیل‌های ثبت شدۀ مؤسسات در سامانه و اقدام طبق نقاط مثبت و قابل بهبود
5. همکاری با مؤسسات در پیشبرد برنامه های پیشنهادی بهبود (ثبت شده در سامانه تسما)

بخشنامه شماره 21/301267 در تاریخ 1400/11/16 به رؤسای محترم هیئت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان ها، ابلاغ شد.

کلید واژه ها: سیزدهمین نشست هیئت های نظارت و ارزیابی استانی