شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ سطح ملی و سطح دستگاهی،ابلاغ شد.

۱۳ دی ۱۴۰۰ | ۱۴:۴۰ کد : ۶۶۰۶۱ اخبار برگزیده ارزیابی عملکرد
شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ در سطح دستگاهی نیز شامل ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور توسط سازمان اداری و استخدامی کشور طی  نامۀ شمارۀ ۵۲۴۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ به این وزارت ابلاغ شد.

ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی به عنوان یکی از زیر نظام های مدیریت عملکرد در فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری (مواد 81، 82 و 83) مورد تأکید قرار گرفته است، در همین راستا سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامۀ شماره 51421 مورخ 1400/9/21 شاخص های اختصاصی  سطح ملّی  را که با در نظر گرفتن اسناد بالادستی و مأموریت های اصلی دستگاه به ویژه اسناد برنامه توسعه کشور و اولویت های دولت نهایی شده است، برای ارزیابی عملکرد سال 1400به وزارت عتف ابلاغ کرده است.

شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 1400 در سطح دستگاهی نیز شامل ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور توسط سازمان اداری و استخدامی کشور طی  نامۀ شمارۀ 52402 مورخ 1400/9/24 به این وزارت ابلاغ شد.

کلید واژه ها: شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰


( ۳ )